Trgotehnika

Koalescentni separatori od polietilena, čelika i poliestera

Usporava protok otpadne vode i istovremeno usmerava njeno odvajanje u tok otpadne vode sa derivatima nafte i vodom

U visokoefikasnim koalescentnim separatorima od polietilena, čelika i poliestera, do odvajanja naftnih derivata dolazi usled pojave gravitacionog odvajanja nafte i vode, što je pojačano efektom koalescencije.

Čvrste mineralne materije suspendovane u otpadnoj vodi se talože u procesu sedimentacije i filtracije u koalescentnom materijalu. Konstrukcija separatora usporava protok otpadne vode i istovremeno usmerava njeno odvajanje u tok otpadne vode sa derivatima nafte (uskladištenim u separatoru) i vodom.
Naftni derivati lakši od vode dolaze na površinu gde se akumuliraju formirajući sloj. Male kapljice mineralnog ulja, koje nemaju dovoljnu plovnost, pri strujanju kroz koalescentni materijal (proces koalescencije) formiraju veće kapi što olakšava njihovo gravitaciono odvajanje. Potopljeni izliv sprečava da odvojene nečistoće uđu u recipijent.


KOALESCENTNI SEPARATORI

POLIETILEN

Separatori proizvedeni od polietilena su predviđeni za tretmane manjih do srednjih protoka – do 50 l/s kod punog tretmana odnosno do 150 l/s u varijanti sa bajpasom. Karakteriše ih izuzetno mala težina koja ugradnju čini brzom i jednostavnom. Dobijaju se rotomolding tehnologijom i/ili tehnologijom ubrizgavanja plastične mase u kalupe pod visokim pritiskom. Pogodni su za ugradnju unutara objekata (u garažama), u pešačkim zonama, zelenim površinama i u saobraćajnicama sa manjim opterećenjem.

ČELIK

Osnovna prednost separatora izrađenih od čelika je mogućnost izrade elemenata velikih prečnika (do 2400 mm – ograničeno uslovima transporta) koji obezbeđuju izuzetnu konstruk-tivnu stabilnost zidova uređaja (prstenastu krutost) uz istovremeno malu težinu elemenata koji pojednostavljuju i olakašavaju manipulaciju i ugradnju.

POLIESTER

Separatore izrađene od poliestera (GRP - Glass Reinforced Plastic) - plastike ojačane staklenim vlaknima, odlikuje mogućnost izrade elemenata velikih prečnika (i preko 2400 mm), izražene konstruktivne stabilnosti uz malu težinu koja pojednostavljuje manipulaciju i ugradnju. Ovaj materijal karakterišu još i: velika otpornost na ko-roziju, UV rezistentnost, visoka hemijska otpornost. Idealni su za tretmane kod velikih protoka ili potrebe za taložnicima velikih kapaciteta prikupljanja sedimentnih čestica, integrisanih u jedan uređaj za prečišćavanje.


VERZIJE KOALESCENTNIH SEPARATORA OD POLIETILENA, ČELIKA I POLIESTERA

 • Visokoefikasni koalescentni separator bez taložnika
 • Visokoefikasni koalescentni separator sa taložnikom
 • Visokoefikasni koalescentni separator sa bajpasom
 • Visokoefikasni koalescentni separator sa taložnikom i bajpasom

- koalescentni separator
sa tretmanom punog protoka


- koalescentni separator sa delimičnim tretmanom
(sa zaobilaznom "bajpas" deonicom)


- 100% tretman punog protoka


- 20% delimični tretman protoka
(80% protoka preusmereno na bajpas deonicu)

ODVAJANJE SUSPENDOVANIH ČESTICA - KOALESCENTNI SEPARATOR SA REZEORVAROM ZA TALOŽENJE

Otpadne vode sa suspendovanim čvrstim materijama treba prethodno treti-rati u rezervoaru za taloženje. Pravilno dizajniran taložnik treba da obezbedi optimalnu efikasnost tretmana i dovoljan kapacitet za skladištenje suspendovanih čvrstih materija.

Taložnik može biti samostalan uređaj ili može biti integrisan sa koalescen-cionim separatorom gde se taložnik pozicionira ispod samog koalescencionog filtera. Svrha ovakvog integrisanog sistema je smanjenje veličine postro-jenja za tretman, uz obezbeđivanje visokog stepena tretmana naftnih deriva-ta i suspendovanih materija. Koristi se uglavnom u visoko urbanizovanim područjima.

Opciono, ovaj uređaj može biti opremljen alarmnim sistemom (Monitoring Sistem) ili povezan sa nekim od inteligentnih sistemema za upravljanje atmosferskim otpadnim vodama.

Zapremina taložnika (lit) se dimenzioniše na osnovu nominalnog protoka (NS) separatora i može da bude:

 • NS x 100 – manje količine sedimentnih (suspendovanih) čestica (npr. manja parkirališta)
 • NS x 200 – veće količine sedimentnih čestica (npr. auto-perionice, auto servisi, benzinske stanice i sl.)
 • NS x 300 – ekstremno velike količine sedimentnih čestica (perionice za autobuse, kamione, građevinsku mehanizaciju, autobuske stanice, baze zimskih službi održavanja puteva i sl.)

KOALESCENTNI SEPARATOR SA BAJPASOM

Kod koalescentnih separatora sa bajpasom, omogućen je tretman donosno prečišćavanje jednog dela ukupnog ili maksimalnog protoka (Qmax), pod predpostavkom da je prvih 20% dolazeće otpadne vode najviše kontaminirano

i da u sebi sadrži najveću koncentraciju primesa naftnih derivata i sedi-mentnih čestica dok preostalih 80% ide zaobilaznom deonicom odnosno na bajpas – direktno kroz uređaj (ili oko uređaja), bez dodatnog tretmana.


Techneau je jedna od vodećih kompanija u projektovanju i proizvodnji tehničkih rešenja za tretman vode. Techneau je širom sveta priznat kao stručnjak u pružanju globalnih i prilagođenih rešenja za svoje kupce i partnere i sa ponosom donosi na tržište vrhunski asortiman inovativnih i sofisticiranih proizvoda u oblasti tretmana voda.

Poznata kao vodeća kompanija u Francuskoj, Techneau stalno raste i u inostranstvu. Techneau ima mogućnost da isporuči visokokvalitetne i efikasne uređaje za tretman vode mnogobrojnim partnerima širom sveta. Više od dobavljača, Techneau je lider u proizvodnji, prepoznat od strane svojih klijenata kao jedan od najpouzdanijih dobavljača uređaja za prečišćavanje vode.

Proizvodni program se može podeliti na:

Uređaje za prečišćavanje vode: taložnici, separatori ulja i lakih naftnih derivata, separatori masti organskog porekla

Pumpne stanice: za domaćinstva, za zajednice srednja veličine (mesne zajednice i sl.), za velike zajednice (naselja, opštine itd.)

Regulacija vode: hidraulička oprema, regulatori i kontrolori protoka, tankovi za prihvat atmosferske vode

Njihovi proizvodi su dizajnirani i projektovani prema tri kriterijuma:

 • Dug životni vek proizvoda
 • Upotreba recikliranih materijala
 • Održivi razvoj

ISTORIJA TECHNEAU-a

1991. g. Gilles Dutoit je osnovao TECHNEAU, kompaniju specijalizovanu za dizajn, izradu i prodaju opreme za prečišćavanje vode i postrojenja za prepumpavanje.

Kompanija, u punom porastu, 1996. godine stvara izvozno odeljenje. Da bi zadovoljila svoje nove potrebe, osnovane su komercijalne podružnice:

 • TECHNEAU CZ, Češka Republika 2000. godine
 • TECHNEAU PL, Poljska 2002. godine
 • TECHNEAU ES, Španija 2008. godine

Godine 1998. g. Gilles Dutoit je osnovao PLASTEAU, kompaniju specijalizovanu za rotaciono oblikovanje polietilena – roto-molding tehnologiju proizvodnje različitih vrsta tankova, prvobitno fokusiranu na proizvodnju rezervoara za integrisanje u TECHNEAU proizvode, CHAUDREAU je osnovan 2001. godine da zadovolji potrebe za proizvodnjom čeličnih rezervoara, hidrotehničke opreme i opreme za drenažu zemljišta.

1999. TECHNEAU je sertifikovan na ISO 9001, 2003. na NF EN ISO9001 : 2000, a zatim dobija CE oznaku.

Trenutno je to centar kompetencija koji predstavlja 165 zaposlenih u tri kompanije koje rade u sinergiji, TECHNEAU, PLASTEAU, CHAUDREAU na lokaciji od 8 hektara uključujući 10 000 m2 kancelarija i radionica.