Trgotehnika

Tehnička podrška

Višegodišnje iskustvo nas opredeljuje kao jednim od tržišnih lidera u ovom segmentu. Spremni smo da našim klijentima i poslovnim partnerima ponudimo kompletnu tehničku podršku u svim fazama realizacije projekta.

"Memento aqua" – "Seti se vode" (rimski graditelji puteva)

Kao prodajno orijentisana kompanija sa zaposlenim inženjerinskim kadrom, izradi tehničkih rešenja pristupamo iz “ugla struke”, sagledavanjem svih činjenica i aspetaka koje smatramo relevantnim za konkretan projekat.
Svojim saradnicima nudimo stručno savetovanje kroz razradu i unapređenje projektnih rešenja, razne vidove optimizacija i ušteda u delu hidrotehničkih instalacija - po sistemu "value engineering-a" koje kontinuirano pratimo u svim fazama realizacije projekta.

Za proračune kapaciteta sistema za linijsku odvodnju koristimo licencirani softver kompanije ULMA Architectural Solutions - “OPTIMAL DRAIN”.
Da bi obezbedili sisteme za odvodnjavanje sa optimalnim - kapacitetom, brzinom evakuacije i cenom, ULMA Architectural Solutions je razvila softversko rešenje koje nudi mogućnost izrade hidrauličke studije za svaki projekat i precizno de˙nisanje najpogodnijeg tipa kanala.

Kompanija GRAF GmbH nam je ustupila program za dimenzinisanje retenziono-in˙ltracionih sistema sa izradom kompletne tehničke dokumentacije – crteža, planova, detalja ugradnje i materijalnih lista (specifikacija).